A&B MONEY PLUS REGISTER BUSINESS FORM

เพื่อความรวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารที่ต้องการให้พร้อม คือ

1. พาสปอร์ตเจ้าของธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (*สำเนาภาพสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายปัจจุบันของเจ้าของธุรกิจ

3. เอกสารยืนยันที่อยู่เจ้าของธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

4. ใบจดทะเบียนบริษัท หรือใบจดทะเบียนนิติบุคคล

5. เอกสารรับรองที่อยู่ของบริษัท

6. ใบผู้ถือหุ้นที่แสดงสัดส่วนหุ้น และบุคคล

7. เอกสารวัตถุประสงค์ของกิจการ (ถ้ามี)

8. เอกสารมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)

9. เอกสารยื่นเสียภาษี หรืองบการเงินปีล่าสุด (ถ้ามี)

10.นโยบายการควบคุมความเสี่ยงของกิจการ (ถ้ามี)

11. เอกสารแสดงสถานะว่าบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ (ถ้ามี)

12. ใบอนุญาติสำหรับธุรกรรมพิเศษ เช่น ธุรกิจโอนเงิน, ยาสูบ เป็นต้น

*เอกสารต้องมีความชัดเจน ไม่หมดอายุ และไม่ตกขอบทั้ง 4 ด้าน